بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- نیم نگاهی به دعای زیارات عاشورا- کانال وصال حق  وهابی چندی  قبل حمله شدیدی به دعای زیارت عاشورا کرد- جای تعجب ندارد- حمله به شخصیتهای اقایان بسیارسخت است حتی لعنت کردن جناب معاویه لعین ابد الابدین برای اقایان ایشان بسیارسخت است ؟؟ اءپمه اطهار علیهم السلام هم مانند مقام رسالت صلواته الله علیه واله والسلم- هرچه میگویند حتی دعا یا مقام خداوندمنان جل وجلاله الشریف است ویا مورد تاپید خداوند منان  است از امام باقر علیه السلام وتهیت فرمودند دعای  زیارت عاشورا  حدیث قدسی است یعنی شخص خداوندمنان دیکته کرده اند متن دعا هم این را امر اثبات میکند---من در دانشگاه شیراز درس  باستان شناسی بخشی  بعنوان سمبل شناسی درتاریخ خواندم- که امروز درغرب خوداش یک تخصص است تنها ان زمان دکتر شهبازی داز المان تعدای درس دراین مورد خوانده بود که میفرمودند درالمان کتابی با۱۱۰۰ صفحه این درس را میدهن وخانم میس بلک استاد هنرشناسی  ایران ومسیحیت انجا هم مقداری  درباره سمبل شناسی  بحث کردن- من  در اینترنت مراجعه کردم درباره سمبل شناسی دراسلام که غربیان تحقیق کردندمقاله میگوید بقدری سمبل ۵ تن بقدری عجیب است که هیچ سمبلی به این اندازه نیست وبه این قدمت درجهان اسلام دنیا ودوران صفویه تعدادی زیادی از سمبل اسلامی را رواج دادن و بامهارت در روی کاسه جام وسفره وغیربخصوص سمبل -۵- تن بخصو علامت یک دست وروی کاشی  بانام امام حسین علیه السلام کشتی نجات دراوردن که بالای درب خانه میزدند--  وغیره – اولا  در زمان اپمه اطهار علیهم دروان تقیه شدیداست واگر در دعاپی امام سجادعلیه السلام مطلبی فرمودند با اشاره است وکلی است هیچ جا نامی ازافرادی برده نشده است  چون بسیار خطرناک بوده است ولی دراین دعا به صراحت نام برده شده است گرچه در زمانی بوده است که امویان وبنی مروان دیگران قدرت سابق را نداشتند وبسیارتصور میکنند که ظالم اولی  گفته شده است مثلا اقای ابوبکر است یاحمله ابوسفیان وغیره درحالیکه قلاز اقای ابوبکر افراد دیگری مانندابولبه وغیره با ییامبراکرم صلواته الله علیه واله والسلم بوده ازاینکه نفرینجم یزید است ونفرچهارم معاویه است  حدس هاپی زده میشود که میتوانداقایان باشندومیتواند نباشد این زیارت برخلاف سنت  زمان بوده است- انکهاز جناب خداوندمنان  جل وجلاله الشریف باشد ویابدستورالهی باید گفته شود امکان زیادی دارد- دردعا چندبار- مطلب ممن اسس اساس – بیان شده است که بیانگران است یک برنامه استراتژی عقیدتی  از طرف امویان طرح شده بود که بنیاد  اهلبیت مکرم مقام رسالت صلواته الله علیه واله والسلم به انهجور شود وسرکوب شوند واگربتوانندانها ومذهب انهارا از تاریخ حذف کنند این ۵تن سهم امویان بودند این یک هشداربسیارمهم برای شیعیان بوده است- که یک خصوصمت شخصی نیست- برای مقام ویست نیست- مسپله جنگ حق وباطل است اهلبیت مکرم صلواته الله علیهم  اجمعین ازموقعیت اعوذبالله سو استفاده کردند خودرا صاحب مذهب راستین گفتند  وخودراصراط حق گفتند خودرا حبل متین گفتند درحالیکه اینطور نیست وانهاازاین لحاظ درغفلت وکفر هستند انراساختگی میدانند نام خاندان افرادی میبرد که براین اساس  تفکر میکردند ههمین علت است کوفه بعداز شهادت امام حسین علیه السلام متوجه این حقیقت شد- وبیدار شد ومبارزه شروع کرد  واز جناب مختار حمایت کرد وبنی مروان متوجه قدرت تبلیغاتی  شیعیان شدند با سعی کردن باحلیه ونبرد های جاه طلبانه اینهدف را ارام به جلوببرند حتی عبدالله زبیر هم بهمین نکته رسید که ایشان بیادمذهب شیعه براندازی کند- تاامروز هم  ادامه دارد وهابیت علم وکتل  دارانها هستند- از ایات قران میخواهند که شیعه را مشرک نشان دهند- اما قران بالاختصار میفرماد مابرای قوم هادی الهی فرستادیم- قوم دراصطلاح کمتراز ده نفر است تاچند سال؟؟ هزاران سال که انزمان انچنان یچیده دین نبود- یکنفر هادی الهی نبیادباشد؟؟ دوم مگر اهلبیت مکرم مقام رسالت صلواته اله علیهم اجمعین بیان کردند ماقران جدیدی اوردیم دین جدیدی اوردیم وما دین رسول اکرم صلواته الله رانسخ کریدم درتمام موارد حدیث را به رسول اکرم صلواته الله رساندند وانها بسط دین داند نه قبض دین نکردند قران که رسول اکرم صلواته الله علیه  واله والسلم  فرمودند دریای درطول وعرض وعمق بینهایت است ومقدارکمی از قران راتشریح کردند عقل میگوید اگران میزان کافی بود\س برای چه منظوری چنین کتابی اورده شده است- معلوم میشد عصمتهاپی می ایند وازان کتاب سودها وبهره بیرون اورده میشود دوم قران مجید میفرماید هر مشکل بادبه \یامبر اکرم صلواتهالله علیه واله والسلم روجع شودتا حکم ان مشخص شوداز نزدخود حکمی نسازید قبض وبسط درهرعلمی وجود دارد من مقداری بسیار کم درس خارج استادمعزز حضرتایت الله عظمت زبرجد  رحمت الله علیه بودم- که درس خارج عظمت ایتاالعظمی خوپی را  رحمت الله علیه تدریس میکردند درمسٰیله نماز  یک مقدمه بگویم اسماپی رواین گاهی اسم انها یکی است واسم یدرانها یکی است علمای درس خارج روش هایب مختلفی دارند که انها بتوان ازهم تفکیک کرد گاهی اسم جد است وگاهاپی  اسم مادر است وگاهی اسم شهر است وگاهی زمان است ا حضرت ایت الله العظمی خوپی  رحمت الله علیه ایشان اولی وثانوی  اولی ودومی کرده است اپمه اطهار  علیهم السلام- گاهی دقیا جواب مسءلهدادند وگاهی جواب کلی دادند که این جواب ده مسءله راحل میکند استادحضرت ایت الله العظمی خوپی رحمت الله قبلا شاگر علامه حضرت الله العظمی ناپینی رحمت الله بودند- درمسپله نماز حضرت ایت الله العظمی ناپینی  رحمت الله که یک اعجوبه جل مساپل است ازروایت مثلا احمد زارع اولی  توانسته بود ده مسپله را حل کند وحضرت ایت العظمی خوپی رحمت الله- هم همان درایت را قبول کرده بود جناب حضرت ایت الله- العظمی خوپی  رحمت الله علیه بسیارثمین وچاق بودند وارتورس یاداشتند زیادنمیتواستند بلند شوند- یک خدمت ایشان میرسد  قبلا این حدیث فقط سه مورد مثلا یوشش میداد فرمودند از سپوالی کرن که مورد ده  ام اشکال ان حدیث است ولی من تصور میکنم مورد دهمی  که مشکل دارد به خوبی یوشش ان حدیث برای اینمورد قبض است ایشان یکفکری میکند ومیفریاددرست گفتی  ولطفا ان دفتر وقلم را به من بده ان جناب میفرمایدحدیثی داریم کهانرابسط بدهد میفرماید بله داریم  از امام دیگر است وشرح مبسوط بیشتریدارد وانرابخوبی جواب دهم را میدهد واتفاقا اسم ایشان واسم والد ایشان یکی است که من اسم ثانوی گفتم وبلافاصله مسپله حل میکند کهاین حدیت اعباراش از ان حدیث حتی بهتر است وایشان دراین حدیث ان ده تاراجواب میدهد وده تا زه اضافه میکند این نکته برای من جالب بود امامان علیهم السلام بای انکه درعلم دین گیچ نشوند شرح به اندازه وم بوده است- امامان بعدی  علوه بر انکه تحادیث قبلی راقبول میکردند بسط لازم راهم میدادن- ولی اقایان برادران سنی دراین موارد یا مطلبی ندارند ویا ازخود یکنوع استنباط میکنند واین موضوع بعدا باعث نبرد ها شده است


مشخصات

  • دانلود + ادامه مطلب (منبع اصلی)
  • کلمات کلیدی: الله ,علیه ,صلواته ,السلام ,حدیث ,ایشان ,الله علیه ,رحمت الله ,صلواته الله ,الله العظمی ,علیه واله ,مقام رسالت صلواته
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارشدهید.

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

گالری مقدس دانلود رایگان مقاله8 گردابی آبزیستان ABZISTAN الله واحد نمایندگی بیمه ایران تهران سپیدپوش مرکز المپیاد شهر خریدار کاغذ باطله ویستا طرح